خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس خوردبین: حفظ ستون‌های تیم از نان شب واجب‌تر است