خانه پرسپولیس رسول پناه؛ هم شور شور، هم بی نمک!
خوب, بد, زشت