خانه پرسپولیس خواجه‌وند: محرومیت خلیل‌زاده با برداشت اشتباه دور از عدالت است/ در کمیته استیناف مشخص شد توضیحات شجاع درست بوده