خانه پرسپولیس خلیلی: از محل تمرین پرسپولیس بازدید کردم/کیفیت چمن خوب است