خانه پرسپولیس مقدمه‌چینی برای محرومیت‌های سال بعد از همین حالا؟
خط قرمز برای پرسپولیس، چراغ سبز برای خواص