خانه لیگ برترتراکتور خطیبی: تراکتور چند بازیکن دیگر جذب می‌کند