خانه پرسپولیس ۷ تست مثبت کرونا در نساجی؛ سایه ویروس بر سر پرسپولیس پیش از سفر به هندوستان
خطر در کمین است