خانه پرسپولیس یوسفی: امسال هم رقبا برای دوم و سومی بجنگند؛ پرسپولیس قهرمان خواهد شد
خصوصی‌سازی سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمایشی است که هر سال راه می‌اندازند