خانه لیگ برترشاهین بوشهر خداحافظی میشو از هواداران: فقط به خاطر کرونا برنگشتم