خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس خان‌محمدی: پرسپولیس خوب شروع نکرد اما پتانسیل صعود را دارد