خانه استقلال در روزهای تنهایی پرسپولیس مجلس میزبان آبی ها بود
خانه ملت یا خانه استقلال