خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس مدیران سابق تیشه به ریشه تیم‌ زدند
حیدری: پرسپولیس در آسیا شانس قهرمانی دارد