خانه پرسپولیس حیدری: قرعه خوبی برای پرسپولیس به دست آمد