خانه پرسپولیس درباره مهدی عبدی که در فضای مجازی غرق شده
حواس‌مان به این جواهر باشد