خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس دفاع پرسپولیس کم نقص است
حمید جاسمیان: تیم گل‌محمدی می تواند در آسیا هم قهرمان شود