خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشهر خودرو حمیداوی: شهر خودرو دلشکسته است اما به راهش ادامه می‌دهد