خانه پرسپولیس عیسی به به جای سیدجلال پرسپولیس را صد تایی کرد
حمایت ویژه برای آقای گلی شهریار