خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس انتخاب نویدکیا و رحمتی تصمیم درستی نبود
حلالی: پرسپولیس کار سختی برابر التعاون دارد