خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس تیمی که 30 هفته نباخته هم نمی تواند مانع قهرمانی ما شود
حلالی: پرسپولیس انگیزه‌اش را بعد از گل تراکتور حفظ کرد