خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس برای مدیریت پرسپولیس
حلالی: وزارت ورزش همیشه گزینه خود را انتخاب می‌کند