خانه پرسپولیس برای حرف ما تره خرد می‌کنند که چیزی بگوییم؟
حلالی: مگر پرسپولیس صاحب ندارد؟