خانه پرسپولیس اگر در فضای مجازی توهین زیاد شده به خاطر برخی مدیران است
حلالی: شک نکنید پرسپولیس امسال هم قهرمان است