خانه فدراسیون فوتبالبانوان حقوق برابر، زیاده خواهی یا حق مسلم؟!/بررسی آماری فوتبال بانوان با فوتبال مردان، به بهانه مساوات طلبی بانوان ایالات متحده