خانه پرسپولیس گزارش تمرین پرسپولیس
حضور کامیابی‌نیا در تمام مراحل گروهی، سید جلال زیر نظر پزشک