خانه اخبار حضور و پایان پرابهام جونیور / برف تهران را دید و رفت