خانه پرسپولیس پای انصاری‌فرد در میان است
حضور طلبکار پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی