خانه اخبار ورزشگاه ها اوخر مهر باز می شود
حضور تماشاگران حداکثر 30 درصد ظرفیت