خانه پرسپولیس فدراسیون ادعای قانونمندی دارد ولی 8 ماه تخلف کرد
حسین عسگری :  اطلاعات آقایان خجالت آور است