خانه پرسپولیس التعاون منظم و باهوش بازی می‌کند
حسینی: کار پرسپولیس سخت است