خانه پرسپولیس هواداران برایمان دعا کنند
حسینی: کار پرسپولیس در آسیا سخت است