خانه پرسپولیس کارمان برای تکرار قهرمانی‌سخت‌تر از همیشه است
حسینی: بازیکنان فوق العاده‌ای از تیم ما جدا شدند