خانه پرسپولیس حسینی: در تیمی بازی می‌کنیم که مسئولیت سنگینی دارد