خانه پرسپولیس حسینی: فکر و ذکر ما هم حل شدن مشکلات باشگاه است