خانه پرسپولیس بازیکنان مان کرونا بگیرند برای فینال آسیا به مشکل می خوریم
حسینی: دست و پای پرسپولیس را بستند