خانه پرسپولیس گل‌گهری‌ها اول به اشتباه خود توجه کنند
حسینی: برخی هر کار خواستند کردند اما برخوردی هم نشد