خانه پرسپولیس حسینی:درباره خداحافظی باید ببینم شرایط به چه شکل است