خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری حسن یزدانی: توکل ما برخدا و امیدمان به دعای یک ملت است/ مسابقات انتخابی باعث رشد کشتی گیران می شود