خانه پرسپولیس حساسیت‌های AFC روی مسائل پزشکی از زبان دکتر پرسپولیس