خانه پرسپولیس حذف نام خلیج فارس از مصاحبه مربی پرسپولیس!