خانه پرسپولیس سوشا و حاشیه‌هایی که تمامی ندارد
حداقل حرمت نان و نمک را نگه دار آقای مکانی