خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی حاج صفی: ما لیاقت صعود داریم