خانه پرسپولیس تصمیمات وزیر علیه فوتبال بوده؛ این راه بن بست است
حاج رضایی: عاشقان رفتند و کاسبان آمده اند