خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس با اضافه شدن کمال ریتم بهتری گرفتیم
جواد منافی : پرونده دربی ۹۷ با یک گل پرسپولیس بسته می شود