خانه پرسپولیس پرسپولیس - السد قطر؛ گل دیدارهای غرب آسیاست
جنگ ستارگان