خانه پرسپولیس پاختاکور ترجیح می‌دهد بازی را به قوای بدنی بازیکنانش بسپارد تا تاکتیک برتر پرسپولیس
جنگ تن به تن