خانه اخبار جنگ اعصاب در اردن، شادی در تحریر و استرس در ایران / چه کسی تیم ملی را در مسیر شکست قرار داد؟