خانه پرسپولیس جلال چراغپور: جعل و دروغ ؛حنای مدیران ما نزد فیفا و AFC رنگی ندارد