خانه منهای پرسپولیسلیگ برترگل گهر جلالی اخراج ۵ بازیکن را تایید کرد