خانه استقلال جریمه ۵ تا ۱۰ درصدی کسر از قرارداد در انتظار خاطیان فرودگاه دوحه