خانه فدراسیون فوتبالکمیته انضباطی و استیناف منصوریان و فیروز کریمی محروم شدند
جریمه ۵۰ میلیون تومانی برای حامد لک